Hirosaki, Kuroishi, Owani Onsen (Aomori Prefecture) | Tohoku Series